Lưu trữ thẻ: thiết kế cửa hàng đồ điện

Những tiêu chí quan trọng khi thiết kế cửa hàng đồ điện gia dụng

Mô hình kinh doanh đồ điện gia dụng được đánh giá rất phát triển trong...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })