Lưu trữ thẻ: Thiết kế duplex phong cách Scandinavian

Thiết kế duplex phong cách Scandinavian – Sức cuốn hút lạ kì

Thiết kế duplex phong cách Scandinavian ngay từ khi xuất hiện đã tạo lên xu...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })